REGULAMIN KONFERENCJI

Postanowienia ogólne

1. Regulamin ma zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji organizowanych przez HR Masters sp.j., właściciela portalu HR Polska.
2. Organizatorem konferencji jest HR Masters sp.j. z siedzibą w Gliwicach, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000256686, NIP: 648 23 63 536, REGON: 276857130.
3. Organizator ma prawo do wprowadzanie zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do ich niezwłocznej publikacji na stronie internetowej.
4. Uczestnik to osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na konferencję – wypełniła formularz zgłoszeniowy, który przesłała drogą mailową lub faksem oraz dokonała opłaty konferencyjnej.
5. Organizator zapewnia uczestnikom materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch.
6. Partner lub sponsor: osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi reklamowe podczas konferencji zgodnie z cennikiem.

Zgłoszenie udziału

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgłoszeniem swojego udziału w konferencji i zobowiązania się do dokonania płatności.
2. Organizator potwierdza udział uczestnika po zakończeniu przez niego rejestracji.
3. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas Konferencji materiały konferencyjne oraz identyfikator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć oraz materiałów video z konferencji na stronie internetowej konferencji oraz na portalu www.hrpolska.pl.
5. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 5 dni przed datą Konferencji.
6. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów Konferencji.
7. Organizator ma prawo do wydania bezpłatnych zaproszeń wybranym Uczestnikom.

Płatności

1. Po dokonaniu rejestracji, uczestnik jest zobowiązany do dokonania płatności na wskazane konto, na podstawie faktury pro forma lub faktury VAT.
2. Po dokonaniu płatności przez Uczestnika na podstawie faktury pro forma, Organizator wystawia fakturę Vat w terminie do 7 dni.
3. Organizator wystawia fakturę w formie elektronicznej i przesyła ją Uczestnikowi na konto wskazane przy rejestracji.

Rezygnacja z uczestnictwa

1. Uczestnik rezygnujący z udziału w konferencji na 7 dni przed datą Wydarzenia, ma prawo do zwrotu 100 % poniesionych kosztów (opłata konferencyjna). Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.
2. Zgłoszenia rezygnacji należy zgłaszać pisemnie oraz przesyłać na adres: rejestracja@hrpolska.pl lub fax.: 32 332 16 35.

Ochrona danych osobowych

1. Dane uczestników konferencji są zbierane i przechowywane na potrzeby organizacji konferencji.
2. Dane są przechowywane za zgodą uczestników, wyrażoną w formularzu zgłoszeniowym.
3. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo ich poprawiania.
4. Uczestnik wyraża zgodę na informowanie drogą elektroniczną o usługach HR Polska oraz HR Masters sp.j., w formularzu zgłoszeniowym.
5. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodnie z przyjętymi zasadami poufności danych.

Odpowiedzialność Uczestników

1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Osoba, która nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych konferencji oraz portalu, jest zobowiązana zgłosić ten fakt Organizatorowi, nie później niż pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.

Postanowienia końcowe

1. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, lub przełożenia Konferencji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.04.2017.